Zdjecie


„Dobry wybór – lepsza przyszłość”


    W celu przełamania zastoju gospodarczego, braku perspektywicznego myślenia oraz poprawy życia mieszkańców należy wprowadzić działania prorozwojowe. Część z nich będzie możliwa do realizacji w krótkim okresie czasu, ich koszt nie musi być wysoki, zasadniczo zamkną się w okresie do 2 lat. Należą do nich zmiany w administracji , plany zagospodarowania przestrzennego , programy oszczędnościowe. Część zadań strategicznych będzie wymagała okresu projektowania, zapewnienia źródła finansowania a na końcu fazy realizacji. To zadania takie jak tworzenie stref aktywności gospodarczych, projekty infrastrukturalne, produkty turystyczne o znaczeniu regionalnym. Dlatego uważam, że okres sprawowania funkcji w samorządzie na tym samym stanowisku powinien być ograniczony do 2 kadencji.

• Administracja Gminna

  - likwidacja zjawiska nepotyzmu w Urzędzie i podległych jednostkach
  - wprowadzenie e-administracji w kontaktach z mieszkańcami
  - dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu do nowych zadań
  - poprawa efektywności w zarządzaniu inwestycjami

• Naprawa finansów gminnych – oszczędnie i efektywnie

  - obniżenie wynagrodzenia burmistrza i wysokości diet radnych
  - uzależnienie wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje kierownicze w Urzędzie od efektów pracy
  - audyt spółki „Wodociągi i kanalizacja”, szybkie i skuteczne podłączanie gospodarstw domowych do sieci, obniżenie ceny ścieków
  - modyfikacja zakresu zadań Straży Miejskiej
  - pozyskanie dodatkowych dochodów z placu targowego
  - likwidacja gazety Kurier Samorządowy

• Rozwój strategiczny Gminy Krzeszowice

  - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Krzeszowice na lata 2014-2022
  - przyjęcie programu wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020

• Rozwój gospodarczy – Gmina przyjazna inwestorom

  - uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i sołectw po przeprowadzonych konsultacjach obywatelskich do 1 roku
  - działania na rzecz utworzenia stref aktywności gospodarczej
  - współpraca z AGH przy zagospodarowaniu strefy „Miękinia”, z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców sołectwa i Gminy w tym budowa krytej pływalni
  - współpraca z Izbą Gospodarczą i przedsiębiorcami, przyjęcie pakietu zachęt dla inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej
  - poprawa standardów obsługi, punkt informacyjny dla przedsiębiorców
  - rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie np. odnawialne źródła energii, produkcja i przetwarzanie zdrowej żywności, usługi finansowo księgowe

• Uregulowanie roszczeń rodziny Potockich

  - wypracowanie kompromisu i zawarcie porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania
  - wykupienie parków miejskich oraz pałacyku Vauxhall

• Infrastruktura

  - modernizacja dróg powiatowych, sołeckich i osiedlowych
  - poprawa bezpieczeństwa pieszych, budowa chodników
  - budowa parkingu przy dworcu PKP i wprowadzenie systemu „parkuj i jedź”
  - opracowanie koncepcji ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w mieście Krzeszowice oraz etapowe wprowadzanie w życie

• Edukacja, sport, rekreacja, czas wolny

  - zwiększenie nakładów na remonty w szkołach
  - budowa boisk typu „orlik” przy każdym zespole szkół
  - rozbudowa ZPO w Woli Filipowskiej i wymiana nawierzchni w hali sportowej przy gimnazjum w Krzeszowicach
  - poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  - poszerzenie oferty klubów sportowych o zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców
  - reaktywacja świetlic wiejskich
  - utworzenie „zielonego parku rozrywki”
  - budowa ścieżek spacerowych, rowerowych oraz tras do NordicWalking
  - wykorzystanie dawnych tradycji górniczych do wzbogacenia oferty turystyki weekendowej

• Organizacje pozarządowe – partnerzy Gminy

  - przekazywanie zadań i środków w szerszym zakresie
  - utworzenie funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych

• Ochrona środowiska, ekologia, zdrowie

  - regulacja cieków wodnych i potoków
  - kontynuacja budowy kanalizacji
  - przyjęcie planu modernizacji sieci wodociągowej
  - promocja odnawialnych źródeł energii
  - promocja zdrowego stylu życia i rozwój rolnictwa ekologicznego

• Włączenie społeczne

  - budownictwo społeczne szansą na mieszkanie dla ludzi młodych
  - wspieranie rodzin wielodzietnych
  - spółdzielnie socjalne
  - Gmina Krzeszowice przyjazna seniorom, rozwój „Srebrnej Gospodarki”.


Rozwój miasta Krzeszowice

Brak wizji spójnego rozwoju miasta u kolejnych włodarzy Gminy Krzeszowice przyczynił się do zastoju gospodarczego i marazmu typowego dla małych miejscowości, w których nic się nie dzieje. Potwierdzeniem braku rozwoju jest chociażby niezmieniająca się od wielu lat liczba mieszkańców, która po przyłączeniu Czatkowic i Żbika oscyluje wokół liczby 10 000. W tym czasie dobrze zarządzane i rozwijane sołectwa zanotowały co najmniej kilkunastoprocentowy wzrost liczby mieszkańców. Aktywna działalność organizacji społecznych i przedsiębiorców to za mało, żeby Krzeszowice uznać za miasto tętniące życiem. Sposobem na zmianę takiego stanu rzeczy jest prowadzenie wielokierunkowych działań przez samorząd wspólnie z mieszkańcami:
• przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego miasta po rzetelnych konsultacjach obywatelskich
• promocja Krzeszowic jako miasteczka przyjaznego mieszkańcom, pełnego zieleni, z dobrym dojazdem do aglomeracji krakowskiej oraz śląskiej
• rozwój budownictwa mieszkaniowego zorganizowanego oferującego lokale znacznie tańsze niż krakowski rynek nieruchomości
• poszerzenie zakresu działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej o kolejne podmioty wykorzystujące istniejące zasoby przyrodniczo-lecznicze

W celu poprawy jakości życia mieszkańców miasta należy:

• opracować i wdrożyć projekt „Krzeszowice inteligentne miasteczko”, który zapewni:
  - równomierny rozwój wszystkich osiedli
  - rozbudowę stref przyjaznych mieszkańcom, uspokojenie ruchu, odpoczynku
  - realizację projektów „miękkich” przywracających miastu cechy dawnego miasteczka galicyjskiego, w którym chce się mieszkać i do którego chce się powracać
  - promowanie miejscowych osobowości i autorytetów oraz miejsc z nimi związanych
  - teatr oraz wakacyjne kino letnie na wolnym powietrzu
  - parkowanie wewnątrz osiedli tylko dla mieszkańców
  - utworzenie punktu informacji turystycznej
  - parkowanie bezpłatne w dni wolne od pracy
• wprowadzić systemowe ulgi podatkowe dla otwierających działalność gastronomiczną, rekreacyjną, rozrywkową oraz prowadzących działalność usługową i rzemieślniczą
• dodatkowe środki na projekty wspólnie realizowane przez osiedla
• zreorganizować działalność Centrum Kultury i Sportu
• zmodernizować ul. Krakowską oraz Rondo im. Jana Pawła II
• zmodernizować sieć kanalizacji burzowej
• zmodernizować kompleks sportowy GKS „Świt”
• wykupić parki miejskie oraz budynek Vauxhall od rodziny Potockich